Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kunnen Pijper Media B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “Pijper Media”), evenals Lonely Planet Global Ltd., niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Pijper Media aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider, Pijper Media of Lonely Planet Global Ltd. Pijper Media en Lonely Planet Global Ltd. kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Pijper Media en Lonely Planet Global Ltd. kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Pijper Media garandeert noch ondersteunt producten of diensten genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Pijper Media behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.